Konflikt pokoleń zjawiskiem uniwersalnym? Adam Mickiewicz, "Oda do młodości"
Monika Maciewicz

Konflikt pokoleń zjawiskiem uniwersalnym? Adam Mickiewicz, "Oda do młodości"

Podczas zajęć uczniowie przyjrzą się zjawisku konfliktu pokoleń. Punktem odniesienia do własnych rozważań na temat napięć międzypokoleniowych będą „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i analizą filozoficzną Leszka Kołakowskiego (fragment „Mini-wykładów o maxi-sprawach”).

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • interpretacja wiersza Adama Mickiewicza „Oda do młodości” w kontekście zagadnienia konfliktu pokoleń;
  • doskonalenie umiejętności formułowania samodzielnych przemyśleń i wnioskowania;
  • odniesienie własnych punktów widzenia do tekstu literackiego i filozoficznego.
 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, improwizacje ruchowe, ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Uczniowie czytają fragment „Mini wykładów o maxi sprawach” Leszka Kołakowskiego, który dostaną od Ciebie na wcześniejszych zajęciach.

Aranżacja przestrzeni

W pierwszym etapie zajęć ławki odsunięte pod ściany, w kolejnych praca w parach w ławkach.

Środki dydaktyczne

Tekst „Ody do młodości" z podręcznika. Fragment „Mini wykładach o maxi sprawkach" [załącznik]. Tabela do uzupełniania podczas zajęć [załącznik].

Przebieg zajęć

1. Młodość i starość współcześnie 25 min.

1. Zacznij od wprowadzenia młodzieży w tematykę zajęć: wyjaśnij, że zastanowicie się nad różnicami między światem ludzi młodych a światem ludzi starych i napięciami, które z tego wynikają.

2. Poproś, by uczniowie podzielili się na grupy kilkuosobowe. Połowie zespołów przydziel zadanie przygotowania stopklatki obrazującej cechy lub zachowania wyróżniające osoby młode. Pozostałe zespoły niech przygotują stopklatki, w których pokażą cechy i zachowania typowe ich zdaniem dla ludzi starych.

3. Obejrzyjcie kolejno wszystkie stopklatki, a następnie zaproś uczniów do podzielenia się wrażeniami. Jak zostały scharakteryzowane oba światy? Co Wasze stopklatki mówią o młodości? Co o starości?

4. Poleć, aby uczniowie stworzyli tabelę o dwóch kolumnach – w ich nagłówkach umieśćcie hasła młodość i starość [gotową tabelę do wydrukowania znajdziesz w załączniku]. Wyjaśnij, że podczas zajęć będzie Wam ona służyła do poszerzania charakterystyk młodości i starości. Wypiszcie w kolumnach cechy pokoleń, które pojawiły się w Waszej dyskusji o stopklatkach.

2. Świat starych i młodych w „Odzie do młodości” 20 min.

1. Podaj temat lekcji i wyjaśnij, że w kolejnym etapie przyjrzycie się temu, jak świat młodości i starości został scharakteryzowany w tekście „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Poproś uczniów, by zamknęli oczy i zwrócili uwagę na obrazy, które będą pojawiać się w trakcie słuchania tekstu. Przeczytaj im utwór.

2. Po wysłuchaniu niech w parach podzielą się wrażeniami, skojarzeniami, obrazami i uczuciami, które pojawiły się w ich wyobraźni podczas słuchania ody. Następnie poleć, aby zastanowili się, jak przywołane emocje i obrazy odnoszą się do świata młodych czy starych.

3. Na forum klasy scharakteryzujcie wspólnie świat ludzi starszego i młodszego pokolenia, wykorzystując tekst wiersza. Zwróćcie uwagę, jak te zapiski mają się do tego, co uczniowie mówili o młodości i starości w poprzednim etapie.

3. W ujęciu Leszka Kołakowskiego 15 min.

Zaproś młodzież do rozmowy o fragmencie „Mini-wykładów o maxi-sprawach” Leszka Kołakowskiego. Jaka jest jego perspektywa na świat młodych i świat starych? Zaproś uczniów, by w trakcie rozmowy dopisywali do kolumn cechy, które wymienił filozof.

4. Konflikt między pokoleniami 20 min.

1. Podczas ostatniego etapu zajęć poproś uczniów, by w kilkuosobowych grupach przyjrzeli się obu kolumnom tabeli i porozmawiali o tym, jakie napięcia między młodymi i starymi mogą wynikać z różnic w każdym z trzech omówionych ujęć.

2. Poproś liderów o zebranie wniosków z rozmów w grupach i przedstawienie ich na forum.

3. Zastanówcie się wspólnie, co sprawia, że międzypokoleniowe konflikty pojawiają się niezależnie od epoki.

5. Zadanie domowe 10 min.

Poproś uczniów, by w ramach zadania domowego stworzyli komiks, który pokazuje współczesny przykład konfliktu między pokoleniami i obrazuje jego przyczyny. Niech inspiracją do szukania tematu będzie stworzona podczas zajęć tabela. Poproś, aby sięgnęli po formę comic strip, czyli komiks w pasku składający się z dwóch lub trzech klatek. Niech przygotują swoje komiksy na osobnej kartce. Dzięki temu będzie można je na następnej lekcji zebrać w formie wystawy na temat przyczyn współczesnych konfliktów międzypokoleniowych. Pokaż młodzieży przykładowe komiksy tego typu, wyświetlając film na YouTube.

Materiały do pobrania

Zobacz też

Leszek Kołakowski, „Mini-wykłady o maxi-sprawach", Kraków 2003.

O autorach

Monika Maciewicz

Polonistka, logopedka, jedna z liderek Teatroteki Szkolnej. Członkini
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Pisarka. Zadebiutowała zbiorem dla dzieci „Bajki pełne marzeń”. Jej opowiadanie „Uciekaj, nim przyjdzie noc” zdobyło wyróżnienie konkursie literackim i ukazało się w antologii „Na końcu świata napisane”. Autorka powieści pt. „Wiedma” oraz „Kruki”. Blogerka prowadząca „Stronę Miłośników Słowiańszczyzny – Jesteśmy Słowianami”. Przez wiele lat współpracowała z teatrami amatorskimi w Przemyślu: Teatrem Fredreum oraz Teatrem S.A.N., pisząc i reżyserując sztuki teatralne.

Monika Maciewicz

Podobne konspekty