Konspekt zajęć

"Otom ja sam jak drzewo zwarzone od kiści”. Przyglądamy się Kordianowi

lekcja
Wiek 16-19 lat
19.01.2017 autor: Kamilla Kiermasz

tagi

język polski, analiza postaci, tworzenie instalacji, tworzenie pracy plastycznej, analiza dramatu, bohater romantyczny, portret

czas

90min

„Otom ja sam jak drzewo zwarzone od kiści” – te słowa Kordiana stały się inspiracją dla scenariusza. Uczniowie, eksplorując metaforę drzewa, spróbują zbudować charakterystykę bohatera dramatu Juliusza Słowackiego. Zastanowią się także nad analogiami i różnicami pomiędzy współczesnymi młodymi ludźmi a ich rówieśnikami w dobie romantyzmu.

cele zajęć

- kształcenie umiejętności analizowania i badania motywów postępowania postaci;

- ćwiczenie tworzenia charakterystyki bohatera w połączeniu z interpretacją obrazu;

- doskonalenie odczytywania sensów symbolicznych;

- utrwalenie wiedzy na temat kreacji bohatera romantycznego.

Metody pracy

wystawa, rozmowa kierowana, instalacja, ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia koordynacyjne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Arkusze papieru a4 (po jednym dla ucznia). Kopia obrazu C. D. Friedricha „Opactwo w dębowym lesie". Kilka arkuszy szarego papieru. Kartki samoprzylepne.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca tworzenie prac plastycznych w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wyobraź sobie...

Zaproponuj uczniom zadanie:

,,Wyobraź sobie, że jesteś drzewem. Narysuj, jak ono wygląda. Wykorzystaj szczegóły: rodzaj drzewa, korzenie lub ich brak, kształt pnia, grubość gałęzi, listowie…. Pamiętaj, że te elementy symbolizują cechy Twojej osobowości.”

Kiedy uczniowie skończą pracę, poproś, aby zawiesili rysunki na ścianach, tworząc z nich galerię. Obejrzyjcie ją wspólnie. Chętni mogą przedstawić efekty pracy na forum klasy, dokonując autocharakterystyki w kontekście wykonanego rysunku.

 

15 min
2

Analiza inaczej

Za pomocą projektora wyświetl dzieło C. D. Friedricha ,,Opactwo w dębowym lesie”. Niech uczniowie rozważą, jak zanalizowaliby przedstawione drzewa, gdyby stanowiły portrety ludzi. Jakie typy osobowości prezentują?

10 min
3

Tekst, obraz i... romantyzm

Poproś uczniów o przeczytanie monologu Kordiana otwierającego akt I i wyszukanie w nim motywu drzewa. Niech przedstawią kilka hipotez, dlaczego bohater porównuje się do drzewa. Wróćcie wspólnie do dębów z obrazu Friedricha i skonfrontujcie z nimi osobowość bohatera dramatu.

Zapisz temat: ,,Otom ja sam jak drzewo zwarzone od kiści”. Diagnozujemy stan Kordiana, bohatera dramatu J. Słowackiego.

15 min
4

Hamletyzm

Poproś uczniów o przypomnienie i zdefiniowanie terminu Weltschmerz (być może, że pojawił się już w zaproponowanych hipotezach – wykorzystaj to). i odnieście go do sytuacji bohatera dramatu.

Wprowadź pojęcie hamletyzmu. Poleć uczniom, aby poszukali przykładów w tekście na to, że nastrój bohatera, pesymizm, stan melancholii skłaniają do hamletyzowania. Możesz podać przykłady takich słów Kordiana: ,,Żyć? alboli nie żyć?” czy ,,Mogłem być czymś… będę niczym”.

15 min
5

Młodzi romantycy, młodzi współcześni

Zaproś uczniów do skonfrontowania dylematów bohatera dramatu z problemami współczesnego młodego człowieka. Podziel klasę na kilkuosobowe zespoły. Zadaniem każdej grupy jest ustalenie, jakim drzewem jest Kordian, a jakim współczesny młody człowiek? Zaznacz, by uczniowie wykorzystali narysowane wcześniej drzewa będące ilustracją ich osobowości. W dyskusji niech uwzględnią cechy postaci, zadbają o podanie przykładów działań, motywów postępowania i dylematów. Zaproponuj, by wnioski z rozmowy grupy przedstawiły w ciekawym zapisie graficznym na arkuszach szarego papieru (kartonach) lub w postaci ,,żywych” rzeźb przypominających drzewa (przypomnij, że każda z prac powinna zostać opatrzona komentarzem pisemnym lub ustnym przygotowanym przez zespół. Wspólnie porównajcie powstałe prace.

30 min
6

Podsumowanie

Na zakończenie zajęć naszkicuj na tablicy drzewo wiadomości dobrego i złego. Niech uczniowie zapiszą na przygotowanych wcześniej kartkach (może w kształcie liści), jak widzą jasne i ciemne strony okresu młodości – dojrzewania. Za pomocą magnesów lub taśm należy zainstalować odpowiednio: po prawej stronie drzewa pozytywne wskazania, a po lewej negatywne. Przyjrzyjcie się im i skomentujcie wspólnie.

5 min