Konspekt zajęć

O współpracy w relacji wychowawca-uczniowie

lekcja
Wiek 16-19 lat
07.09.2021 autor: Anna Zalewska-Uberman

tagi

godzina wychowawcza, relacja nauczyciel-uczeń, wychowanie

czas

45min

Scenariusz jest skierowany do uczniów szkoły średniej – powstał z myślą o zrealizowaniu podczas lekcji wychowawczej. Tematem spotkania jest to, jak uczniowie postrzegają rolę wychowawcy / wychowawczyni klasy. Rozmowy mogą być podstawą do budowania zasad współpracy w relacji wychowawca-grupa.

cele zajęć

Metody pracy

rozmowa , ćwiczenia dramowe, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kartki do zapisania wniosków z pracy w grupach.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w kole.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Relacja z wychowawcą

1. Powiedz uczniom, że na dzisiejszych zajęciach przyjrzycie się wzajemnej relacji pomiędzy wychowawcą klasy a uczniami i spróbujecie wypracować wspólnie zasady współpracy.

2. Poleć, aby uczniowie utworzyli dwa koła – zewnętrzne i wewnętrzne. Podczas tego zadania odbędą serię rozmów w parach na tematy podane przez Ciebie. Po każdym pytaniu zewnętrzny krąg przesuwa się o jedną osobę w lewo. Wszystkie rozmowy będą dotyczyć relacji między wychowawcą a klasą. Uczniowie mają 3 minuty na wymianę w parze.

 

Przykładowe pytania (do wyboru):

  1. Co było dla Ciebie wspierające w dotychczasowych doświadczeniach z wychowawcami?
  2. Co sprawiało Ci trudność w dotychczasowych relacjach z wychowawcami?
  3. Jak wychowawca może Ci pomóc poczuć się bezpiecznie?
  4. Co dałoby Ci poczucie, że możesz powiedzieć wychowawcy / wychowawczyni o tym, że potrzebujesz pomocy?
  5. Co jest dla Ciebie najważniejsze w relacji z wychowawcą?
  6. Jakie zachowania wychowawcy / wychowawczyni uważasz za wspierające, przyjacielskie, otwierające?
  7. Jakie zachowania wychowawcy / wychowawczyni mogą Cię wesprzeć w rozwoju?
  8. Jakiego zachowania oczekujesz od wychowawcy / wychowawczyni w momencie konfliktu w klasie?
15 min
2

O potrzebach uczniów i wychowawcy / wychowawczyni

Podziel klasę na kilka grup. Zapowiedz, że to zadanie będzie miało trzy etapy. Polecenie do każdego etapu podaj po zakończeniu wcześniejszego.

Etap I: Poproś, aby uczniowie podzieli się wnioskami z poprzedniego ćwiczenia i na tej podstawie przedyskutowali, czego potrzebują od wychowawcy / wychowawczyni. Jak widzą jego / jej rolę wobec klasy?

Etap II: W tym etapie każdy będzie miał okazję podzielić się tym, jakie postawy uczniów mogą wspierać wychowawcę / wychowawczynię klasy. Poproś, aby każda osoba w grupie przyjęła perspektywę wychowawcy i dokończyła zdanie: „Wspiera mnie, gdy uczniowie….”. Kiedy każdy zabierze głos, niech grupy przedyskutują o tym, co pojawiło się w tych wypowiedziach.

Etap III: Poleć zespołom, aby każdy z nich opracował trzy zasady, które chciałby, żeby obowiązywały Was w relacji uczniowie-wychowawca / wychowawczyni klasy.

15 min
3

Podsumowanie

Każda grupa odczytuje wypracowane propozycje zasad. Przedyskutujcie je na forum i wspólnie wybierzcie te, które chcecie rzeczywiście wprowadzić. Włącz się w tę dyskusję i wybór, dbając o partnerską rozmowę. Zapiszcie ustalone przez Was zasady i korzystajcie z nich podczas roku szkolnego.

15 min