Polityka prywatności serwisu teatrotekaszkolna.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, dlatego wprowadził niniejszą politykę prywatności zawierającą informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych teatrotekaszkolna.pl oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych na teatrotekaszkolna.pl jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiegow Warszawie ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego numerem RIK 54/03 , NIP: 5262707950, REGON: 015508468 
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa,
  2. e-mailowo: it@instytut -teatralny.pl
  3. telefonicznie: 22 501 70 02

Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając mail na adres:  iod@instytut-teatralny.pl.

Administrator przy  przetwarzaniu danych  osobowych przestrzega następujących zasad:

  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. 
  2. Ograniczenie celu przetwarzania danych - dane osobowe są zbierane przez Administratora w sposób  zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami. 
  3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych - Administrator przetwarza taką ilość danych osobowych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. 
  4. Prawidłowość  przetwarzanych  danych - Administrator  przetwarza tylko dane prawidłowe  i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator  podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. 
  5. Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane - Administrator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której  dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy,  o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą. 
  6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny - Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę  przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
  7. Zasada  rozliczalności  - Administrator jest  odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powyższych zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej

Rodzaj przetwarzanych danych

Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu udostępniania treści przez Administratora poprzez wysyłany newsletter oraz w celu kontaktu z Administratorem. Dane osobowe pozyskujemy poprzez  formularze zamieszczone na naszej stronie, które Pani/Pan wypełnia  zapisując się na newsletter lub wpisując celem kontaktu z Administratorem. Otrzymywanie newslettera wymaga podania formularzu następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy, miasto, typ instytucji z jaką dana osoba jest związana zawodowo. Natomiast w celu kontaktu z Administratorem wymagane jest podanie danych: imię, adres mailowy.   

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jego pracowników oraz podmioty wspierające go        w świadczeniu oferowanych przez niego usług dostawcy usług technologicznych.
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane                       do zachowania poufności.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit. a (gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O COOKIES

Serwis teatrotekaszkolna.pl stosuje mechanizm tzw. cookies , tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu, i podobne technologie. Mechanizmy te nie mają na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Przy każdym kolejnym połączeniu się użytkownika  z serwisem strona ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” ( session cookies ) oraz „stałe” ( persistent cookies ). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies . Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z pomocą którego użytkownik korzysta ze strony.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies , może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki internetowej.

Administrator  dokłada wszelkich  starań, aby zapewnić  wszelkie środki fizycznej,  technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności następuje poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.