Konspekt zajęć

Bohater w procesie

lekcja
Wiek 13-16 lat
07.01.2018 autor: Katarzyna Piwońska

tagi

praca z ciałem, interpretacja tekstu, tworzenie instalacji

czas

45min

W sztuce często mamy do czynienia z podejmowaniem zjawisk o charakterze procesu. Miłość, przyjaźń, oswajanie, rozpad... - tę listę można poszerzyć o wiele innych pojęć. Ten scenariusz pozwala na pracę z wybranym pojęciem w kontekście dowolnie wybranej lektury. Uczniowie wychodzą od rozmowy dotyczącej danego pojęcia, a potem konfrontują to z omawianym tekstem. Następnie przy użyciu taśmy malarskiej szukają formy przestrzennej, która pozwala im ukazać przebieg danego procesu.

cele zajęć

  • przyjrzenie się w lekturze zjawiskom o charakterze procesu;
  • wykorzystanie do analizy zjawisk języka ciała;
  • wykorzystanie w analizie znaków teatralnych.

Metody pracy

instalacja, improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Taśma malarska (po rolce dla grupy), kartki w formacie A4, postity.

aranżacja przestrzeni

Duża sala szkolna lub sala gimnastyczna (konieczna przestrzeń do swobodnego ruchu podczas zajęć).

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Skojarzenia w ciele

1. Stań z uczniami w kole. Zapowiedz, jakim hasłem będziecie się dzisiaj zajmować (mogą to być dowolne zagadnienia o charakterze procesu, np. przyjaźń, miłość, oswajanie, przemiana itp.). Poproś, aby każdy z uczniów wykonał minę, gest, wydał dźwięk lub podał słowo, które kojarzy mu się z tym hasłem (np. z oswajaniem). Niech będzie to ich pierwsza myśl/reakcja. W podsumowaniu tego krótkiego ćwiczenia zapytaj, jaki obraz wskaznego tematu (np. oswajania) wyłonił się z Waszych spontanicznych asocjacji. 

 

2. Poproś, by uczniowie dobrali się w czwórki (np. przez odliczanie). Niech każdy tak powstały zespół utworzy ze swoich ciał rzeźbę przedstawiającą omawiane przez Was hasło. Przyjrzyjcie się wspólnie kolejnym pomnikom i określcie, na jaki aspekt tego pojęcia (np. oswajania) one wskazują, postarajcie się odczytać jak najwięcej informacji z pozycji ciał osób tworzących figurę.

10 min
2

Forma procesu

1. Poproś, by uczniowie pozostali w zespołach z ostatniego ćwiczenia. Zapowiedz, że teraz przyjrzycie się wskazanemu hasłu w kontekście lektury (filmu, spektaklu) – zadaniem uczniów jest zastanowienie się, w jaki sposóba omawiany przez Was proces dotyczy głównego bohatera Waszej lektury (czyli np. jego miłość do kogoś, oswojenie się z czymś, przyjaźń z inną postacią). Daj im pięć minut na rozmowę na ten temat.

2. Po upływie tego czasu poleć zespołom, by pomyślały, jak dokładnie przebiega ten proces (np. oswajania) w czasie – czy można wyodrębnić jakieś etapy, fazy. Niech uczniowie spróbują nadać im nazwy – mogą one być konkretne lub abstrakcyjne. (10 minut)

3. Rozdaj grupom po rolce taśmy malarskiej. Zapowiedz, że ich zadaniem jest użycie taśmy do wyklejenia drogi/wykresu/ilustracji tego, jak wg nich przebiega dany proces u bohatera – czyli przeniesienie w przestrzeń wniosków z ich rozmowy. Dodaj, że do dyspozycji mają całą przestrzeń klasy. Zaznacz, by uczniowie zadbali o to, żeby kolejne etapy były za pomocą taśmy uformowane w sposób znaczący – niech wezmą po uwagę długość odcinków, ich kształt, wykorzystają możliwość nadawania taśmie różnej faktury i nanoszenia na nią napisów, rysowania, a nawet formowania jej w różne kształty itp. Niech forma ilustracji oddaje to, jak widzą przebieg omawianego procesu u bohatera.

25 min
3

Podsumowanie

Zaproś zespoły do obejrzenia poszczególnych prac. Możesz pozwolić uczniom na indywiduane oglądanie powstałych instalacji lub zaproponować, by każda grupa wprowadziła pozostałych w szczegóły swojej pracy. Po zobaczeniu wszystkich ilustracji procesów porozmawiajcie o tym na forum. W dyskusji podejmij nastęujące tematy:

- czy poszczególne zespoły wyodrębniły podobne etapy? A może różne? Z czego to wynika?

- na co wskazuje forma poszczególnych prac? Co ona mówi o przeżyciach i doświadczeniach bohatera? A o samym procesie przez który przeszedł?

 

Wariant: Jeśli możesz przeznaczyć na to zagadnienie więcej czasu możesz je poszerzyć o element teatralny. Niech poszczególne grupy przygotują prezentacje swoich prac w formie performatywnej, która włącza w jakiś sposób obiorców (np. jako szkolenie, wykład, dyskusję ekspertów, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, teleturnieju itp.).

10 min