Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU TEATROTEKA SZKOLNA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Teatroteka Szkolna” (adres internetowy: www.teatrotekaszkolna.pl), dalej „Portal”.
 2. Właścicielem Portalu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003, posiadającym NIP 526-27-07-950, REGON 015508468 (dalej: „Instytut”).
 3. Portal służy do udostępniania i rozpowszechniania informacji lub materiałów związanych z teatrem, w szczególności informacji o informacji i materiałów dotyczących pedagogiki teatru.

 § 2.  PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Regulamin – niniejszy dokument normujący określający zasady korzystania z Portalu.
 2. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu (obejmującego podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego wraz z oznaczeniem miasta, z którego osoba dokonująca rejestracji pochodzi oraz typu instytucji, z którą jest związana zawodowo) i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem użytkownikowi statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu lub Publikującego, obejmujące nadanie nazwy identyfikującej oraz hasła dostępu (nazwa identyfikująca nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności  nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości).
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu niezależnie od faktu dokonania Rejestracji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik Portalu – osoba, która dokonała Rejestracji w Portalu.
 5. Publikujący – Zarejestrowany Użytkownik Portalu, który korzysta z Portalu w celu zamieszczania informacji lub materiałów.
 6. Profil – strona Zarejestrowanego Użytkownika zawierająca dane osobowe, które będą dostępne dla Użytkownika i Administratora, a – w przypadku Publikujących – także przygotowane do publikacji w Portalu informacje lub materiały.
 7. Administrator – administratorem Portalu jest Instytut.
 8. Zamieszczenie w Portalu – zapisanie informacji lub materiałów (tekstowych lub multimedialnych Publikującego) na serwerze Portalu za pośrednictwem odpowiednich jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 9. Publikacja – pojawienie się informacji lub materiałów w Portalu, które zostały zamieszczone w Portalu przez Publikującego, po ich zatwierdzeniu przez Administratora.
 10. Zasoby – materiały lub informacje zamieszczane przez Publikującego, mogą przybrać postać m. in. tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, plików wideo, a także scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi (np.: mapa postaci w dramacie, zadania domowe dla uczniów, ćwiczenia/karty pracy dla uczniów, infografiki, recenzje, quizy, krzyżówki).

 § 3. KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności Instytutu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
 2. Używanie Portalu przez Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, jak i Publikującego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Instytut udostępnia mechanizmy oraz pamięć serwera do Zamieszczania w Portalu Zasobów przez Publikującego.
 4. Za Zamieszczenie w Portalu Zasobów, Publikującemu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 5. Zasoby przeznaczone do Zamieszczenia w Portalu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją w Portalu.
 6. Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik Portalu, jak i Publikujący w Portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego, europejskiego oraz polskiego, jak też zasad współżycia społecznego.
 7. Zabronione jest Zamieszczanie w Portalu treści naruszających przepisy prawa lub powszechnie uznawanych za obraźliwe, w szczególności:
 8. treści wulgarnych i obraźliwych oraz innych mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym obrażających uczucia religijne;
 9. treści naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujących piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych;
 10. treści nawołujących do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną;
 11. treści erotycznych, propagujących pornografię;
 12. treści reklamowych (zwłaszcza odnoszących się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, np. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiących niezamówioną informację handlową;
 13. treści wprowadzających w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora Publikacji lub źródła pochodzenia Zasobów zamieszczonych w Portalu;
 14. innych treści sprzecznych z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, w tym propagujących przemoc, używki, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety;
 15. adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujących do treści wskazanych w pkt. a-g wyżej.
 16. Publikujący, zamieszczając w Portalu Zasoby, oświadcza, że przysługują mu do nich prawa niezbędne do Publikacji oraz, że udziela Instytutowi zgody na ich Publikację w Portalu.
 17. Za brak praw wymienionych w ust. 8 wyłączną odpowiedzialność ponosi Publikujący.
 18. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku Zasobem, który zamieścił w Publikacji.
 19. Zasoby, zamieszczone w Portalu opatrzone są licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
 20. Publikujący zamieszczając w Portalu Zasoby, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) wyraża zgodę na umieszczenie materiałów w Portalu w celu ich udostępnienia Użytkownikom, Zarejestrowanym Użytkownikom Portalu, jak i Publikującym na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Wykorzystanie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC: BY–NC–SA).
 21. Publikujący zamieszczając w Portalu Zasoby, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) oświadcza, że udziela Portalowi nieograniczonej w czasie i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zamieszczonych przez niego Utworów na następujących polach eksploatacji: udostępnianie Utworów na zasadzie wolnej licencji – licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska, w tym na ich rozpowszechnianie w sieci Internet – w szczególności na stronach Portalu.
 22. Utwór zamieszczony w ramach Zasobu na Portalu oznaczony ww. licencją może być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także można na jego podstawie tworzyć utwory zależne (czyli przekształcać go), co może być czynione przy zachowaniu następujących zasad:
 23. podanie autora oryginału oraz informacji, że materiał został pobrany z Portalu;
 24. wykorzystywanie utwór tylko do celów niekomercyjnych;
 25. w przypadku stworzenia utworu zależnego – oznaczenie go tą samą licencją.
 26. Publikujący może w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn zażądać usunięcia swoich Zasobów z Portalu na pisemny wniosek przesłany na adres Administratora albo wysyłając mail na adres: @........ Administrator ma obowiązek usunąć dany zasób w przeciągu 7 dni roboczych.
 27. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych Zasobów, dokonywania ich skrótów i opracowań.
 28. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe, europejskie oraz polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r., nr 47 poz. 211), które mogą być wykorzystywane na zasadzie licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 § 4.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie Rejestracji Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik Portalu, jak i Publikujący wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do Portalu w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego wraz z oznaczeniem miasta, z którego pochodzi oraz typu instytucji, z którą jest zawodowo związany – przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003, posiadającym NIP 526-27-07-950, REGON 015508468 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Instytutu, jak i funkcjonowaniem Portalu.
 2. Instytut informuje, że administratorem danych osobowych jest Administrator.
 3. Administrator, jako administrator danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Portalu, dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkowników w ramach rejestracji w Portalu i korzystania z Portalu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 § 5.SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. Użytkownik Portalu, Zarejestrowany Użytkownik Portalu, jak i Publikujący poprzez wypełnienie formularza dotyczącego newsletter’a Instytutu na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażają zgodę na otrzymywanie od Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowanego w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003 (NIP 526-27-07-950, REGON 015508468) na podany przez nich adres e-mail bezpłatnego newsletter’a Instytutu, który zawiera informacje związane z teatrem, w szczególności pedagogiką teatru i projektem "Teatroteka Szkolna", w tym informacje o aktualizacjach i nowych materiałach w portalu oraz szkoleniach dla nauczycieli i instruktorów.

 § 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników Portalu, jak i Publikujących.
 2. Treści zawarte w Portalu są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych Instytutu. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnianych w Portalu.
 4. W razie stwierdzenia pojawienia się w Portalu treści – w tym Zasobów, których zamieszczanie na Portalu jest zabronione zgodnie z ust. 7 § 3 niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich usunięcia.

 § 7. ZMIANY REGULAMINU

 1. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Instytut zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformować Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Portalu, tak by każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Instytut poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2015.

 § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e- mail: kontakt@teatrotekaszkolna.pl
 2. Instytut informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika, jak i Publikującego, zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego korzystania z Portalu, bowiem w plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację – za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Portalu.