Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU TEATROTEKA SZKOLNA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Teatroteka Szkolna” (adres internetowy: www.teatrotekaszkolna.pl), dalej „Portal”.
 2. Właścicielem Portalu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003, posiadającym NIP 526-27-07-950, REGON 015508468 (dalej: „Instytut”).
 3. Portal służy do udostępniania i rozpowszechniania informacji lub materiałów związanych z teatrem, w szczególności informacji o informacji i materiałów dotyczących pedagogiki teatru.

 § 2.  PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Regulamin – niniejszy dokument normujący określający zasady korzystania z Portalu.
 2. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu (obejmującego podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego wraz z oznaczeniem miasta, z którego osoba dokonująca rejestracji pochodzi oraz typu instytucji, z którą jest związana zawodowo) i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem użytkownikowi statusu Zarejestrowanego Użytkownika Portalu lub Publikującego, obejmujące nadanie nazwy identyfikującej oraz hasła dostępu (nazwa identyfikująca nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności  nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości).
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu niezależnie od faktu dokonania Rejestracji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik Portalu – osoba, która dokonała Rejestracji w Portalu.
 5. Publikujący – Zarejestrowany Użytkownik Portalu, który korzysta z Portalu w celu zamieszczania informacji lub materiałów.
 6. Profil – strona Zarejestrowanego Użytkownika zawierająca dane osobowe, które będą dostępne dla Użytkownika i Administratora, a – w przypadku Publikujących – także przygotowane do publikacji w Portalu informacje lub materiały.
 7. Administrator – administratorem Portalu jest Instytut.
 8. Zamieszczenie w Portalu – zapisanie informacji lub materiałów (tekstowych lub multimedialnych Publikującego) na serwerze Portalu za pośrednictwem odpowiednich jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 9. Publikacja – pojawienie się informacji lub materiałów w Portalu, które zostały zamieszczone w Portalu przez Publikującego, po ich zatwierdzeniu przez Administratora.
 10. Zasoby – materiały lub informacje zamieszczane przez Publikującego, mogą przybrać postać m. in. tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, plików wideo, a także scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi (np.: mapa postaci w dramacie, zadania domowe dla uczniów, ćwiczenia/karty pracy dla uczniów, infografiki, recenzje, quizy, krzyżówki).

 § 3. KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności Instytutu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
 2. Używanie Portalu przez Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, jak i Publikującego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Instytut udostępnia mechanizmy oraz pamięć serwera do Zamieszczania w Portalu Zasobów przez Publikującego.
 4. Za Zamieszczenie w Portalu Zasobów, Publikującemu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 5. Zasoby przeznaczone do Zamieszczenia w Portalu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją w Portalu.
 6. Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik Portalu, jak i Publikujący w Portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego, europejskiego oraz polskiego, jak też zasad współżycia społecznego.
 7. Zabronione jest Zamieszczanie w Portalu treści naruszających przepisy prawa lub powszechnie uznawanych za obraźliwe, w szczególności:
 8. treści wulgarnych i obraźliwych oraz innych mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym obrażających uczucia religijne;
 9. treści naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujących piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych;
 10. treści nawołujących do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną;
 11. treści erotycznych, propagujących pornografię;
 12. treści reklamowych (zwłaszcza odnoszących się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, np. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiących niezamówioną informację handlową;
 13. treści wprowadzających w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora Publikacji lub źródła pochodzenia Zasobów zamieszczonych w Portalu;
 14. innych treści sprzecznych z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, w tym propagujących przemoc, używki, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety;
 15. adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujących do treści wskazanych w pkt. a-g wyżej.
 16. Publikujący, zamieszczając w Portalu Zasoby, oświadcza, że przysługują mu do nich prawa niezbędne do Publikacji oraz, że udziela Instytutowi zgody na ich Publikację w Portalu.
 17. Za brak praw wymienionych w ust. 8 wyłączną odpowiedzialność ponosi Publikujący.
 18. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku Zasobem, który zamieścił w Publikacji.
 19. Zasoby, zamieszczone w Portalu opatrzone są licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
 20. Publikujący zamieszczając w Portalu Zasoby, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) wyraża zgodę na umieszczenie materiałów w Portalu w celu ich udostępnienia Użytkownikom, Zarejestrowanym Użytkownikom Portalu, jak i Publikującym na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Wykorzystanie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC: BY–NC–SA).
 21. Publikujący zamieszczając w Portalu Zasoby, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) oświadcza, że udziela Portalowi nieograniczonej w czasie i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zamieszczonych przez niego Utworów na następujących polach eksploatacji: udostępnianie Utworów na zasadzie wolnej licencji – licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska, w tym na ich rozpowszechnianie w sieci Internet – w szczególności na stronach Portalu.
 22. Utwór zamieszczony w ramach Zasobu na Portalu oznaczony ww. licencją może być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także można na jego podstawie tworzyć utwory zależne (czyli przekształcać go), co może być czynione przy zachowaniu następujących zasad:
 23. podanie autora oryginału oraz informacji, że materiał został pobrany z Portalu;
 24. wykorzystywanie utwór tylko do celów niekomercyjnych;
 25. w przypadku stworzenia utworu zależnego – oznaczenie go tą samą licencją.
 26. Publikujący może w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn zażądać usunięcia swoich Zasobów z Portalu na pisemny wniosek przesłany na adres Administratora albo wysyłając mail na adres: @........ Administrator ma obowiązek usunąć dany zasób w przeciągu 7 dni roboczych.
 27. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych Zasobów, dokonywania ich skrótów i opracowań.
 28. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe, europejskie oraz polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r., nr 47 poz. 211), które mogą być wykorzystywane na zasadzie licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 § 4.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, w celu otrzymania informacji promocyjnych i edukacyjnych związanych z działalnością Instytutu, jak i funkcjonowaniem Portalu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania usługi. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych może być Administrator oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie rozsyłania newsletter’a, tj. spółka Fresh Mail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1)    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

  2)    żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

  3)    żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

  4)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  6)    przenoszenia danych osobowych,

  7)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

 § 5.SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. Użytkownik Portalu, Zarejestrowany Użytkownik Portalu, jak i Publikujący poprzez wypełnienie formularza dotyczącego newsletter’a Instytutu na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażają zgodę na otrzymywanie od Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowanego w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003 (NIP 526-27-07-950, REGON 015508468) na podany przez nich adres e-mail bezpłatnego newsletter’a Instytutu, który zawiera informacje związane z teatrem, w szczególności pedagogiką teatru i projektem "Teatroteka Szkolna", w tym informacje o aktualizacjach i nowych materiałach w portalu oraz szkoleniach dla nauczycieli i instruktorów.

 § 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników Portalu, jak i Publikujących.
 2. Treści zawarte w Portalu są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych Instytutu. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnianych w Portalu.
 4. W razie stwierdzenia pojawienia się w Portalu treści – w tym Zasobów, których zamieszczanie na Portalu jest zabronione zgodnie z ust. 7 § 3 niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich usunięcia.

 § 7. ZMIANY REGULAMINU

 1. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Instytut zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformować Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Portalu, tak by każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Instytut poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2015.

 § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e- mail: kontakt@teatrotekaszkolna.pl
 2. Instytut informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika, jak i Publikującego, zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego korzystania z Portalu, bowiem w plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację – za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Portalu.